Skip to main content

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
(regional policy) Політика перерозподілу доходу і робочих місць між різними географічними регіонами країни або, якщо мова йде про Європейський Союз (ЄС) (European Union, EU) між окремими країнами. Зазвичай регіональна політика має на меті довести розвиток регіонів з дуже низьким рівнем доходу на душу населення до середнього по країні і знизити частку безробіття в тих регіонах, де вона занадто висока. Крім того, розробляються програми покликані пом'якшити гостроту соціальних проблем і перенаселеність в результаті надмірної концентрації ділової активності в найбільш населених районах. Мета регіональної політики - стимулювання як державних, так і приватних інвестицій в найменш розвинені райони. Це може здійснюватися у формі прямого використання державних коштів або вигляді податкових пільг.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.