Skip to main content

Навколишнє середовище людини

сукупність об'єктів, явищ і факторів навколишнього (природного і штучного) середовища, що визначають умови життєдіяльності людини; сукупність абіотичних, біотичних і антропогенних чинників середовища, які в тій чи іншій мірі, прямо або побічно впливають на організм, популяцію, вид, співтовариство організмів (біоценоз) і визначають можливість їх існування. Для вільноживучих організмів С. о. ч. є зовнішнє середовище, для паразитів - організми іншого виду (господар).

EdwART. Словник термінів МНС 2010